Dla kadry menedżerskiej Dla kadry menedżerskiej

Możliwość realizacji indywidualnie (coaching) lub w grupie szkoleniowej

Wystąpienia publiczne/ trening prezentacji

Szkolenie adresowane do osób, w których pracę wpisane są sytuacje związane z wystąpieniami przed grupami osób, np. konferencje, wywiady, prezentacje siebie i wyników pracy.

Trening może być rozwinięty w formę szkolenia dla trenerów wewnętrznych, przy uwzględnieniu konkretnych zadań przed nimi stojących, w oparciu o diagnozę ich dotychczasowych umiejętności.

Celem szkolenia jest trenowanie umiejętności efektywnego przekazywania zamierzonych treści, dzięki kontrolowaniu własnych zachowań oraz panowaniu nad uwagą i zainteresowaniem odbiorców prezentacji.

Zapytaj o szkolenie

Praca z grupą, prowadzenie spotkań/ narad

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z zespołami, grupami, moderujących dyskusje, spotkania, których celem jest wykorzystanie potencjału członków zespołu.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności efektywnego prowadzenia spotkań, zebrań, narad.
 • Wypracowanie umiejętności tworzenia zaangażowania uczestników grupy.
 • Trenowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą mieć miejsce podczas współpracy grupowej,
 • Poznanie mechanizmów grupowych, mających wpływ na przebieg i efektywność pracy grupy.
 • Doskonalenie umiejętności przekonującego reprezentowania firmy i jej celów wobec uczestników spotkań.

Zapytaj o szkolenie

Trening negocjacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących udział w rozmowach negocjacyjnych zarówno wewnątrz firmy, w zespole, jak i na zewnątrz, z klientami, kontrahentami.

Celem szkolenia jest trening i rozwój umiejętności przydatnych w negocjacjach, ze szczególnym uwzględnieniem strategii współpracy i osiągania optymalnych dla stron rozwiązań.

Zapytaj o szkolenie

Motywowanie pracowników

Szkolenie będące rozwinięciem poprzedniego lub niezależnym modułem. Przeznaczone jest dla menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi, zwłaszcza w zakresie motywowania pozafinansowego.

Cele szkolenia:

 • Poznanie metod wspomagających motywowanie pracowników.
 • Wzrost skuteczności w dobieraniu metody motywacyjnej do osoby i sytuacji.
 • Doskonalenie automotywacji.

Zapytaj o szkolenie

Praktyczne umiejętności kierownicze: delegowanie, egzekwowanie, ocenianie pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi oraz własnym rozwojem jako liderów.

Szkolenie oferuje możliwość pracy „stop klatki” w pracy zawodowej – spojrzenie z dystansu na prezentowane postawy, umiejętności, ich dotychczasową efektywność oraz umożliwia rozwój umiejętności menedżerskich.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem
 • Rozwój psychologicznych umiejętności osób zarządzających w pracy z ludźmi
 • Wzrost świadomości aktualnie wykorzystywanych metod zarządzania i ich konsekwencji
 • Zaangażowanie menedżerów w proces udrażniania komunikacji wewnętrznej w firmie
 • Spojrzenie z boku, z nowej perspektywy na problemy i potrzeby pracowników
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą kierowniczą firmy

Zapytaj o szkolenie

Coaching pracowników

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, osób odpowiedzialnych za rozwój zawodowy pracowników, oceniających pracę.

Cele szkolenia:

 • Poznanie metody rozwoju pracowników poprzez coaching.
 • Praktyczny trening coachingu w pracy z kamerą.
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu stawiania celów, stawiania zadań, motywowania pracowników.
 • Wzrost umiejętności w zakresie konstruktywnego oceniania pracowników.
 • Spojrzenie z dystansu na własne predyspozycje jako coacha.
 • Wymiana doświadczeń.

Zapytaj o szkolenie

Rozwiązywanie konfliktów

Grupa docelowa: osoby kierujące zespołami, osoby obsługujące klientów, inne osoby, których praca związana jest z różnorodnymi kontaktami z ludźmi, także w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania sytuacji konfliktowych.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu metod kierowania konfliktem;
 • Analiza własnych predyspozycji do pracy z konfliktem;
 • Trening strategii rozwiązywania konfliktów w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Zapytaj o szkolenie

Dla pracowników Dla pracowników

Efektywna komunikacja w zespole

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych rozwojem umiejętności porozumiewania się i współpracy w zespołach, którymi kierują lub w których pracują.

Celem szkolenia jest analiza sposobów porozumiewania się w zespole, rozpoznanie efektywnych i nieefektywnych zachowań komunikacyjnych uczestników szkolenia jako członków zespołu.

Zapytaj o szkolenie

Komunikacja niewerbalna w kontaktach zawodowych

Szkolenie adresowane do osób, w których pracę wpisane są sytuacje związane z wystąpieniami przed grupami osób, np. konferencje, wywiady, prezentacje siebie i wyników pracy, a także do osób, które na użytek codziennych kontaktów zawodowych chciałyby świadomie wykorzystywać mowę ciała i poszerzać swoje umiejętności w tym zakresie.

 Cele szkolenia:

 • Świadomość sygnałów wysyłanych przez ciało, istotnie wpływających na odbiór osoby.
 • Wzrost samoświadomości w tym zakresie.
 • Wzrost spójności pomiędzy mową ciała a przekazywaną treścią.
 • Doskonalenie ekspresji niewerbalnej, pomagającej w wywieraniu wpływu i budowaniu wiarygodności.

Zapytaj o szkolenie

Trening asertywności

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których praca zawodowa związana jest z częstymi kontaktami z ludźmi, a efekty ich pracy uzależnione są od umiejętności otwartego, bezpośredniego i stanowczego prezentowania własnych opinii i potrzeb oraz budowania partnerskich relacji z otoczeniem. Szczególnymi adresatami tego treningu są osoby często narażone na presję ze strony otoczenia, na przykład podczas negocjacji, obsługi klientów, załatwiania skarg i reklamacji. Inna grupa potencjalnych uczestników to osoby mające trudności w określaniu swoich praw i reprezentowaniu firmy (zarówno osoby zbyt niepewne jak i zbyt pewne siebie), co wpływa ujemnie na ich efektywność zawodową i profesjonalny wizerunek.

Celem szkolenia jest kształtowanie postawy asertywnej w celu skutecznego realizowania własnych celów zawodowych i osobistych z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb otoczenia (współpracowników, klientów).

Zapytaj o szkolenie

Trening negocjacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących udział w rozmowach negocjacyjnych zarówno wewnątrz firmy, w zespole, jak i na zewnątrz, z klientami, kontrahentami.

Celem szkolenia jest trening i rozwój umiejętności przydatnych w negocjacjach, ze szczególnym uwzględnieniem strategii współpracy i osiągania optymalnych dla stron rozwiązań.

Zapytaj o szkolenie

Trening dla trenerów wewnętrznych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących szkolenia wewnętrzne w firmie.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności dydaktycznych, rozszerzenie repertuaru zachowań w kontakcie z grupą oraz skuteczne wpływanie na proces uczenia się i nabywania umiejętności przez szkolonych.

Zapytaj o szkolenie

Profesjonalna obsługa klientów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności podnoszących satysfakcję klientów z kontaktów z konkretną firmą oraz jej przedstawicielami. Szczególnie eksponowane są postawy budujące identyfikację klientów z firmą i sprawiające, że stają się oni stałymi klientami.

Zapytaj o szkolenie

Rozwiązywanie konfliktów

Grupa docelowa:  osoby obsługujące klientów, inne osoby, których praca związana jest z różnorodnymi kontaktami z ludźmi, także w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania sytuacji konfliktowych.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu metod kierowania konfliktem;
 • Analiza własnych predyspozycji do pracy z konfliktem;
 • Trening strategii rozwiązywania konfliktów w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Zapytaj o szkolenie

Anty- mobbingowe i dyskryminacyjne Antymobbingowe i antydyskryminacyjne

Przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w organizacji

Od wielu lat prowadzimy szkolenia oraz doradztwo z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Organizacjach. Przeszkoliłyśmy w tym obszarze ponad 2.800 osób z bardzo wielu organizacji, zarówno o charakterze komercyjnym jak i jednostek administracji państwowej.

Mamy przekonanie, że wiedza na ten temat oraz działania profilaktyczne są bardziej efektywne niż interwencja post factum. Zwłaszcza w przypadku procesu mobbingu, rozciągniętego w czasie, wieloetapowego zjawiska, powinny dobrze działać „bezpieczniki antymobbingowe” w systemie, jakim jest organizacja.

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzymuje certyfikat.

Zapytaj o szkolenie

Z Jerzym Klonowskim Z Jerzym Klonowskim

Warsztaty poświęcone mowie ciała pozwalają uświadomić sobie własną ekspresję

Szkolenie z komunikacji niewerbalnej

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się  zagadnieniom komunikacji niewerbalnej – mowy ciała w życiu zawodowym, społecznym, politycznym, w mediach. Często trudno się zorientować, czy jest to kolejna sztuczka marketingowa, PR, manipulacja, czy też istotny czynnik naszego funkcjonowania. Dlatego warto w trakcie szkoleń z profesjonalistą uświadomić sobie, jakie jest znaczenie komunikatów wysyłanych przez ciało, jak wpływają one na naszą efektywność, wiarygodność, co zdradzają.

Warsztaty poświęcone mowie ciała pozwalają uświadomić sobie własną ekspresję, rozwijać ją, pracować nad swobodą ruchu, gestykulacją, mimiką twarzy. Wzmagają naszą wrażliwość na wysyłane przez innych sygnały niewerbalne, pomagają rozpoznać fałsz, zareagować na próbę manipulacji, presji.

Komunikacja niewerbalna jest faktem, ma decydujący wpływ na efektywność w kontaktach społecznych, takich jak: wystąpienia publiczne, sprzedaż, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów. Osoby posiadające wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie mają większe szanse na realizowanie swoich celów zawodowych i osobistych, a tym samym na sukces.

Prowadzący

Jerzy Klonowski – aktor, choreograf, reżyser, trener komunikacji niewerbalnej.

Prowadzi zajęcia dotyczące autoprezentacji i mowy ciała m.in. w ramach podyplomowych studiów menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej.

Publikuje artykuły na temat zastosowania języka ciała w komunikacji społecznej.

Zapytaj o szkolenie

Co warto wziąć pod uwagę

Optymalna wielkość grupy szkoleniowej to 8 – 16 osób

Czas trwania efektywnego warsztatowego szkolenia to 2 – 3 dni, tj. 16 – 24 godziny na jeden moduł szkoleniowy.

Proces uczenia się i wykorzystywania wiedzy w praktyce jest bardziej efektywny, jeśli tematy realizuje się w logicznym cyklu, na przykład szkolenia dla członków zespołów lub osób obsługujących klientów: efektywna komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów.

Inna przykładowa możliwość to cykl szkoleń menedżerskich:

 • umiejętności kierownicze,
 • wystąpienia publiczne,
 • praca z grupą,
 • negocjacje,
 • motywowanie pracowników,
 • przeciwdziałanie mobbingowi.

Szkolenia w cyklu realizuję z 4 – 6 tygodniowymi przerwami pomiędzy modułami, aby uczestnicy mieli czas na wypróbowanie nowych umiejętności w realiach zawodowych.

Wszystkie szkolenia poprzedza analiza potrzeb konkretnej organizacji, zespołu i uczestników. Czas trwania, wielkość grupy i zawartość merytoryczna szkolenia są dopasowane do konkretnej sytuacji organizacyjnej – „szyte na miarę”.

Zapytaj o szkolenia