Dla kadry menedżerskiej Dla kadry menedżerskiej

Możliwość realizacji indywidualnie (coaching) lub w grupie szkoleniowej

Wystąpienia publiczne/ trening prezentacji

Szkolenie adresowane do osób, w których pracę wpisane są sytuacje związane z wystąpieniami przed grupami osób, np. konferencje, wywiady, prezentacje siebie i wyników pracy.

Trening może być rozwinięty w formę szkolenia dla trenerów wewnętrznych, przy uwzględnieniu konkretnych zadań przed nimi stojących, w oparciu o diagnozę ich dotychczasowych umiejętności.

Celem szkolenia jest trenowanie umiejętności efektywnego przekazywania zamierzonych treści, dzięki kontrolowaniu własnych zachowań oraz panowaniu nad uwagą i zainteresowaniem odbiorców prezentacji.

Zapytaj o szkolenie

Praca z grupą, prowadzenie spotkań/ narad

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z zespołami, grupami, moderujących dyskusje, spotkania, których celem jest wykorzystanie potencjału członków zespołu.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności efektywnego prowadzenia spotkań, zebrań, narad.
 • Wypracowanie umiejętności tworzenia zaangażowania uczestników grupy.
 • Trenowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą mieć miejsce podczas współpracy grupowej,
 • Poznanie mechanizmów grupowych, mających wpływ na przebieg i efektywność pracy grupy.
 • Doskonalenie umiejętności przekonującego reprezentowania firmy i jej celów wobec uczestników spotkań.

Zapytaj o szkolenie

Trening negocjacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących udział w rozmowach negocjacyjnych zarówno wewnątrz firmy, w zespole, jak i na zewnątrz, z klientami, kontrahentami.

Celem szkolenia jest trening i rozwój umiejętności przydatnych w negocjacjach, ze szczególnym uwzględnieniem strategii współpracy i osiągania optymalnych dla stron rozwiązań.

Zapytaj o szkolenie

Motywowanie pracowników

Szkolenie będące rozwinięciem poprzedniego lub niezależnym modułem. Przeznaczone jest dla menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi, zwłaszcza w zakresie motywowania pozafinansowego.

Cele szkolenia:

 • Poznanie metod wspomagających motywowanie pracowników.
 • Wzrost skuteczności w dobieraniu metody motywacyjnej do osoby i sytuacji.
 • Doskonalenie automotywacji.

Zapytaj o szkolenie

Praktyczne umiejętności kierownicze: delegowanie, egzekwowanie, ocenianie pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi oraz własnym rozwojem jako liderów.

Szkolenie oferuje możliwość pracy „stop klatki” w pracy zawodowej – spojrzenie z dystansu na prezentowane postawy, umiejętności, ich dotychczasową efektywność oraz umożliwia rozwój umiejętności menedżerskich.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem
 • Rozwój psychologicznych umiejętności osób zarządzających w pracy z ludźmi
 • Wzrost świadomości aktualnie wykorzystywanych metod zarządzania i ich konsekwencji
 • Zaangażowanie menedżerów w proces udrażniania komunikacji wewnętrznej w firmie
 • Spojrzenie z boku, z nowej perspektywy na problemy i potrzeby pracowników
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą kierowniczą firmy

Zapytaj o szkolenie

Coaching pracowników

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, osób odpowiedzialnych za rozwój zawodowy pracowników, oceniających pracę.

Cele szkolenia:

 • Poznanie metody rozwoju pracowników poprzez coaching.
 • Praktyczny trening coachingu w pracy z kamerą.
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu stawiania celów, stawiania zadań, motywowania pracowników.
 • Wzrost umiejętności w zakresie konstruktywnego oceniania pracowników.
 • Spojrzenie z dystansu na własne predyspozycje jako coacha.
 • Wymiana doświadczeń.

Zapytaj o szkolenie

Rozwiązywanie konfliktów

Grupa docelowa: osoby kierujące zespołami, osoby obsługujące klientów, inne osoby, których praca związana jest z różnorodnymi kontaktami z ludźmi, także w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania sytuacji konfliktowych.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu metod kierowania konfliktem;
 • Analiza własnych predyspozycji do pracy z konfliktem;
 • Trening strategii rozwiązywania konfliktów w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Zapytaj o szkolenie

Dla pracowników Dla pracowników

Efektywna komunikacja w zespole

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych rozwojem umiejętności porozumiewania się i współpracy w zespołach, którymi kierują lub w których pracują.

Celem szkolenia jest analiza sposobów porozumiewania się w zespole, rozpoznanie efektywnych i nieefektywnych zachowań komunikacyjnych uczestników szkolenia jako członków zespołu.

Zapytaj o szkolenie

Komunikacja niewerbalna w kontaktach zawodowych

Szkolenie adresowane do osób, w których pracę wpisane są sytuacje związane z wystąpieniami przed grupami osób, np. konferencje, wywiady, prezentacje siebie i wyników pracy, a także do osób, które na użytek codziennych kontaktów zawodowych chciałyby świadomie wykorzystywać mowę ciała i poszerzać swoje umiejętności w tym zakresie.

 Cele szkolenia:

 • Świadomość sygnałów wysyłanych przez ciało, istotnie wpływających na odbiór osoby.
 • Wzrost samoświadomości w tym zakresie.
 • Wzrost spójności pomiędzy mową ciała a przekazywaną treścią.
 • Doskonalenie ekspresji niewerbalnej, pomagającej w wywieraniu wpływu i budowaniu wiarygodności.

Zapytaj o szkolenie

Trening asertywności

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których praca zawodowa związana jest z częstymi kontaktami z ludźmi, a efekty ich pracy uzależnione są od umiejętności otwartego, bezpośredniego i stanowczego prezentowania własnych opinii i potrzeb oraz budowania partnerskich relacji z otoczeniem. Szczególnymi adresatami tego treningu są osoby często narażone na presję ze strony otoczenia, na przykład podczas negocjacji, obsługi klientów, załatwiania skarg i reklamacji. Inna grupa potencjalnych uczestników to osoby mające trudności w określaniu swoich praw i reprezentowaniu firmy (zarówno osoby zbyt niepewne jak i zbyt pewne siebie), co wpływa ujemnie na ich efektywność zawodową i profesjonalny wizerunek.

Celem szkolenia jest kształtowanie postawy asertywnej w celu skutecznego realizowania własnych celów zawodowych i osobistych z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb otoczenia (współpracowników, klientów).

Zapytaj o szkolenie

Trening negocjacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących udział w rozmowach negocjacyjnych zarówno wewnątrz firmy, w zespole, jak i na zewnątrz, z klientami, kontrahentami.

Celem szkolenia jest trening i rozwój umiejętności przydatnych w negocjacjach, ze szczególnym uwzględnieniem strategii współpracy i osiągania optymalnych dla stron rozwiązań.

Zapytaj o szkolenie

Trening dla trenerów wewnętrznych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących szkolenia wewnętrzne w firmie.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności dydaktycznych, rozszerzenie repertuaru zachowań w kontakcie z grupą oraz skuteczne wpływanie na proces uczenia się i nabywania umiejętności przez szkolonych.

Zapytaj o szkolenie

Profesjonalna obsługa klientów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności podnoszących satysfakcję klientów z kontaktów z konkretną firmą oraz jej przedstawicielami. Szczególnie eksponowane są postawy budujące identyfikację klientów z firmą i sprawiające, że stają się oni stałymi klientami.

Zapytaj o szkolenie

Rozwiązywanie konfliktów

Grupa docelowa:  osoby obsługujące klientów, inne osoby, których praca związana jest z różnorodnymi kontaktami z ludźmi, także w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania sytuacji konfliktowych.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu metod kierowania konfliktem;
 • Analiza własnych predyspozycji do pracy z konfliktem;
 • Trening strategii rozwiązywania konfliktów w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Zapytaj o szkolenie

Anty- mobbingowe i dyskryminacyjne Antymobbingowe i antydyskryminacyjne

Przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w organizacji

Od wielu lat prowadzimy szkolenia oraz doradztwo z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Organizacjach. Przeszkoliłyśmy w tym obszarze ponad 2.800 osób z bardzo wielu organizacji, zarówno o charakterze komercyjnym jak i jednostek administracji państwowej.

Mamy przekonanie, że wiedza na ten temat oraz działania profilaktyczne są bardziej efektywne niż interwencja post factum. Zwłaszcza w przypadku procesu mobbingu, rozciągniętego w czasie, wieloetapowego zjawiska, powinny dobrze działać „bezpieczniki antymobbingowe” w systemie, jakim jest organizacja.

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzymuje certyfikat.

Zapytaj o szkolenie

Co warto wziąć pod uwagę

Optymalna wielkość grupy szkoleniowej to 8 – 16 osób

Czas trwania efektywnego warsztatowego szkolenia to 2 – 3 dni, tj. 16 – 24 godziny na jeden moduł szkoleniowy.

Proces uczenia się i wykorzystywania wiedzy w praktyce jest bardziej efektywny, jeśli tematy realizuje się w logicznym cyklu, na przykład szkolenia dla członków zespołów lub osób obsługujących klientów: efektywna komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów.

Inna przykładowa możliwość to cykl szkoleń menedżerskich:

 • umiejętności kierownicze,
 • wystąpienia publiczne,
 • praca z grupą,
 • negocjacje,
 • motywowanie pracowników,
 • przeciwdziałanie mobbingowi.

Szkolenia w cyklu realizuję z 4 – 6 tygodniowymi przerwami pomiędzy modułami, aby uczestnicy mieli czas na wypróbowanie nowych umiejętności w realiach zawodowych.

Wszystkie szkolenia poprzedza analiza potrzeb konkretnej organizacji, zespołu i uczestników. Czas trwania, wielkość grupy i zawartość merytoryczna szkolenia są dopasowane do konkretnej sytuacji organizacyjnej – „szyte na miarę”.

Zapytaj o szkolenia