Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, jako Zamawiający, poświadcza, że firma Monika Klonowska – Szkolenia zrealizowała jako wykonawca zamówienia publicznego, stanowiącego przedmiot umowy z dnia 11.09.2018, które obejmowało swoim zakresem: Szkolenie dla członków Komisji Antymobbingowej dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach. Umowa została zrealizowana w dniach 11 września 2018 i 17 października 2018.

Szkolenie zostało wykonane należycie i terminowo.

Zapytaj o szkolenia